ඌව පළාත් සංඛ්‍යාති


ඌව පළාත් නිල සංඛ්‍යාලේඛන වෙබ් අඩවිය

<

භෞතික

ඌව පළාත් භෞතික හා කාලගුණික තොරතුරු


භූමි ප්‍රමාණය

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි ප්‍රමාණය- බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වල භූම් ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි ප්‍රමාණය- මොනරාගල

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වල භූම් ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි පරිභෝගය New

ඌව පළාත, බදුල්ල හා මොනරාගල භූමි පරිභෝගය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අංශය


වර්ෂාපතනය Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල මාසික වර්ෂාපතනය

මූලාශය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්ද්‍රතාව Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල මාසික සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව

මූලාශය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

පරිපාලන

ඌව පළාත් පරිපාලන තොරතුරු

පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ දේශපාලන හා පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

මූලාශය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය

ජනගහනය

ඌව පළාත් ජනගහනය තොරතුරු

ජන වාර්ගික සංයුතිය

ජාතීන් අනුව බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගම අනුව

ආගම අනුව බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව ඌව පළාතේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංක්‍රමණික ජනගහනය

විවිධ හේතු අනුව බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක තුළ ජීවත්වන සංක්‍රමණික ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව ඌව පළාතේ ජනගහනය

පුමිතිරි අනුපාතය

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ පුමිතිරි අනුපාතය (කාන්තාවන් 100කට පිරිමි)

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගමික ස්ථාන

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ආගමික ස්ථාන සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජනගහනය- බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම් අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජනගහනය- මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම් අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

වයස් කාණ්ඩ අනුව - බදුල්ල/මොනරාගල

වයස් කාණ්ඩ අනුව බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

වයස් කාණ්ඩ අනුව - ඌව පළාත/ශ්‍රී ලංකාව

වයස් කාණ්ඩ අනුව ඌව පළාතේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සාර්ක් රටවල පුමිතිරි අනුපාත

වර්ෂ අනුව සාර්ක් රටවල පුමිතිරි අනුපාත

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

දරිද්‍රතාව

ඌව පළාත් දරිද්‍රතා තොරතුරු

දරිද්‍රතා රේඛාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික දරිද්‍රතා රේඛාව

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජීව සංඛ්‍යාති

ඌව පළාත් ජීව සංඛ්‍යාති තොරතුරු

ජීව සංඛ්‍යාති

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත්, මරණ හා විවාහ සංඛ්‍යා හා අනුපාත

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රම බලකාය

ඌව පළාත් ශ්‍රම බලකාය තොරතුරු

සේවා නියුක්තිය

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකාය, සේවා වියුක්තිය හා සේවා නියුක්තිය ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඌව පළාත් සභාවේ සේවක සංඛ්‍යාව

ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය අනුව හා වයස් කාණ්ඩ අනුව ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශවල සේවක සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ද.දේ.නි.

දළ දේශීය නිෂ්පාදනය

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

ඌව පළාතේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා මිල යටතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය හා එහි දායකත්වය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

දළ දේශීය නිෂ්පාදනය - අංශ අනුව

කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා අංශවල ඌව පළාතේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සෞඛ්‍යය

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය තොරතුරු

රෝහල් තොරතුරු

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ විවිධ වර්ගවල රෝහල් සංඛ්‍යාව හා ඇඳන් සංඛ්‍යාව

මූලාශය - සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

‍රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය

මූලාශය - සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සෞඛ්‍ය තොරතුරු - බදුල්ල

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සෞඛ්‍ය තොරතුරු - මොනරාගල

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස අනුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආයුර්වේද තොරතුරු

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාත ආයුර්වේද තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂිකර්ම

ඌව පළාත් කෘෂිකාර්මික තොරතුරු

සත්ත්ව සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ එල ගවයන්, මීගවයන්. එළුවන්/බැටලුවන් හා කුකුළන් සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සත්ත්ව නිෂ්පාදන

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ එලකිරි, මීකිරි, බිත්තර නිෂ්පාදන හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සෞභාග්‍යතා දර්ශකය

පළාත් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍යතා දර්ශකය

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යාපනය

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන තොරතුරු

විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

විශ්ව විද්‍යාල අනුව බදුල්ල, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවලින් ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

මූලාශය - විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

ඌව පළාතේ අධ්‍යාපන කළාප අනුව ජාතික හා පළාත් සභා පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විභාග ප්‍රතිඵල

අ.පො.ස (උ.පෙළ), අ.පො.ස (සා.පෙළ), හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් / අසමත් සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

පිරිවෙන් සංඛ්‍යාලේඛන

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් සංඛ්‍යාලේඛන

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

දේශපාලන

ඌව පළාත් දේශපාලන තොරතුරු

මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවලදී එක් එක් පක්ෂය ඌව පළාතෙන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය, ප්‍රතිශතය හා මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව

මූලාශය - මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය

වර්ෂ අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවලදී එක් එක් පක්ෂය ඌව පළාතෙන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය, ප්‍රතිශතය හා මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව

මූලාශය - මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස

ඌව පළාත් නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

නිවාස - ව්‍යුහය අනුව

නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - වර්ගය අනුව

ඒකක වර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - බිත්තියේ ද්‍රව්‍ය අනුව

බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - ගෙබිම හි ද්‍රව්‍ය අනුව

ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - වහලයේ ද්‍රව්‍ය අනුව

වහල ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව


ගෘහ කාණ්ඩ - පානීය ජල මාර්ග අනුව

බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ආහාර පිසීන ඉන්ධන අනුව

ආහාර පිසීමට ගන්නා ප්‍රධාන ඉන්ධන වර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ආලෝකය ලබා ගැනීම අනුව

ආලෝකය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - වැසිකිලි පහසුකම් අනුව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ඝනඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අනුව

ඝනඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ප්‍රධාන ක්‍රමයඅනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - භුක්තියේ ස්වභාවය අනුව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස තොරතුරු - බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස තොරතුරු - මොනරාගල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මාර්ග

ඌව පළාත් මාර්ග තොරතුරු

මාර්ග තොරතුරු

වර්ෂ අනුව ඌව පළාතේ එක් එක් වර්ගයේ මාර්ගවල දිග තොරතුරු

මූලාශය - ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව

වෙනත්

ඌව පළාත් වෙනත් තොරතුරු

තැපැල් කාර්යාල

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ තැපැල් කාර්යාල සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංඛ්‍යාලේඛන වෙබ් ලිපින

සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වෙබ් ලිපින

මූලාශය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය

ලියාපදිංචි කළ වාහන

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ලියාපදිංචි කළ වාහන

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

අපරාධ සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ සිදුවූ අපරාධ සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් තොරතුරුජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මූලික සංඛ්‍යාති 2

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් සංඛ්‍යාලේඛන සාරාංශයන්

මූලාශය -