ඌව පළාතේ දේශපාලන හා පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

වර්ෂය විස්තරය ඌව පළාත බදුල්ල මොනරාගල මූලාශ්‍රය
2017
මැතිවරණ කොට්ඨාස
12
9
3
මැතිවරණ දෙ.
2016
මැතිවරණ කොට්ඨාස
12
9
3
මැතිවරණ දෙ.
2015
මැතිවරණ කොට්ඨාස
12
9
3
මැතිවරණ දෙ.
2018
මැතිවරණ කොට්ඨාස
12
9
3
මැතිවරණ දෙ.
2016
නගර සභා
1
1
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
ප්‍රාදේශීය සභා
25
15
10
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
26
15
11
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස
886
567
319
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
ප්‍රාදේශීය සභා
25
15
10
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
ගම්
3,306
1,960
1,346
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
අධ්‍යාපන කළාප
9
6
3
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
මහ නගර සභා
2
2
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
නගර සභා
1
1
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
ප්‍රාදේශීය සභා
25
15
10
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
26
15
11
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස
886
567
319
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
ගම්
3,306
1,960
1,346
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
අධ්‍යාපන කළාප
8
5
3
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
තැපැල් කාර්යාල (උප කාර්යාල රහිතව)
319
229
90
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
තැපැල් කාර්යාල (උප කාර්යාල රහිතව)
46
30
16
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
නගර සභා
1
1
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
26
15
11
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
මහ නගර සභා
2
2
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස
886
567
319
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
ගම්
3,306
1,960
1,346
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
අධ්‍යාපන කළාප
10
6
4
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2016
මහ නගර සභා
2
2
0
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2017
තැපැල් කාර්යාල (උප කාර්යාල රහිතව)
46
30
16
ජන.සං.ලේ.දෙ.
2015
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කාර්යාල
5
3
2
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙ
2017
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කාර්යාල
5
3
2
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙ
2016
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කාර්යාල
5
3
2
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙ
2015
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස
27
16
11
සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
2016
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස
27
16
11
සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
2017
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස
27
16
11
සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
2017
පශුවෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල ‍
27
16
11
සත්ත්ව වි. හා සෞ.දෙ.
2015
පශුවෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල ‍
27
16
11
සත්ත්ව වි. හා සෞ.දෙ.
2016
පශුවෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල ‍
27
16
11
සත්ත්ව වි. හා සෞ.දෙ.
2015
වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල
3
2
1
පළාත් වාරි.දෙ. ඌව
2016
වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල
3
2
1
පළාත් වාරි.දෙ. ඌව
2017
වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල
3
2
1
පළාත් වාරි.දෙ. ඌව
2016
පොලිස් ස්ථාන
27
14
13
පොළිස් දෙපාර්තමේන්තුව
2015
පොලිස් ස්ථාන
27
14
13
පොළිස් දෙපාර්තමේන්තුව
2017
පොලිස් ස්ථාන
27
14
13
පොළිස් දෙපාර්තමේන්තුව
2016
පොලිස් ස්ථාන
27
14
13
පොළිස් දෙපාර්තමේන්තුව