ඌව පළාතේ දේශපාලන හා පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

වර්ෂය විස්තරය ඌව පළාත බදුල්ල මොනරාගල මූලාශ්‍රය
2018
මැතිවරණ කොට්ඨාස
12
9
3
මැතිවරණ දෙ.