වර්ෂයවිස්තරයඒකකයඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගලමූලාශ්‍රයNote
2010එක්සත්ජනතා නිදහස් සන්ධානය203,689120,634මැතිවරණ දෙ.
2010එක්සත්ජාතික පක්ෂය112,88628,892මැතිවරණ දෙ.
2010අනෙකුත්පක්ෂ33,1039,965මැතිවරණ දෙ.
2010ප්‍රතික්ෂේපිත24,16910,149මැතිවරණ දෙ.
2010ප්‍රකාශිත373,847169,640මැතිවරණ දෙ.
2010වලංගු349,678159,491මැතිවරණ දෙ.
2010ලියාපදිංචි574,814300,642මැතිවරණ දෙ.