වර්ෂයවිස්තරයඒකකයඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගලමූලාශ්‍රයNote
2010
එක්සත්ජනතා නිදහස් සන්ධානය
203,689
120,634
මැතිවරණ දෙ.
2010
එක්සත්ජාතික පක්ෂය
112,886
28,892
මැතිවරණ දෙ.
2010
අනෙකුත්පක්ෂ
33,103
9,965
මැතිවරණ දෙ.
2010
ප්‍රතික්ෂේපිත
24,169
10,149
මැතිවරණ දෙ.
2010
ප්‍රකාශිත
373,847
169,640
මැතිවරණ දෙ.
2010
වලංගු
349,678
159,491
මැතිවරණ දෙ.
2010
ලියාපදිංචි
574,814
300,642
මැතිවරණ දෙ.