පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

වර්ෂය විස්තරය ඒකකය ඌව පළාත බදුල්ල මොනරාගල මූලාශ්‍රය Note
2004
එක්සත්ජනතා නිදහස් සන්ධානය
NULL NULL
178,634
117,456
මැතිවරණ දෙ.
2004
එක්සත්ජාතික පක්ෂය
NULL NULL
181,705
71,067
මැතිවරණ දෙ.
2004
අනෙකුත්පක්ෂ
NULL NULL
9,839
3,590
මැතිවරණ දෙ.
2004
ප්‍රතික්ෂේපිත
NULL NULL
30,159
12,816
මැතිවරණ දෙ.
2004
ප්‍රකාශිත
NULL NULL
400,337
204,929
මැතිවරණ දෙ.
2004
වලංගු
NULL NULL
370,178
192,113
මැතිවරණ දෙ.
2004
ලියාපදිංචි
NULL NULL
511,115
262,742
මැතිවරණ දෙ.
2010
එක්සත්ජනතා නිදහස් සන්ධානය
NULL NULL
203,689
120,634
මැතිවරණ දෙ.
2010
එක්සත්ජාතික පක්ෂය
NULL NULL
112,886
28,892
මැතිවරණ දෙ.
2010
අනෙකුත්පක්ෂ
NULL NULL
33,103
9,965
මැතිවරණ දෙ.
2010
ප්‍රතික්ෂේපිත
NULL NULL
24,169
10,149
මැතිවරණ දෙ.
2010
ප්‍රකාශිත
NULL NULL
373,847
169,640
මැතිවරණ දෙ.
2010
වලංගු
NULL NULL
349,678
159,491
මැතිවරණ දෙ.
2010
ලියාපදිංචි
NULL NULL
574,814
300,642
මැතිවරණ දෙ.