සත්ත්ව සංඛ්‍යාව

year විස්තරය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note % % % %
2011
බදුල්ල
65,820.0 3,520.0 16,720.0 191,660.0 Y NULL NULL NULL 0
2016
ඌව පළාත
80,340.0 31,120.0 12,020.0 381,230.0 NULL NULL NULL NULL
2016
අනෙක් පළාත්
864,810.0 235,630.0 263,030.0 20,674,790.0 Y NULL NULL NULL NULL
2016
මොණරාගල
39,430.0 29,170.0 2,540.0 199,250.0 Y NULL NULL NULL NULL
2011
මොණරාගල
71,700.0 46,390.0 3,955.0 95,690.0 Y NULL NULL NULL NULL
2015
බදුල්ල
49,230.0 2,110.0 12,420.0 192,570.0 Y NULL NULL NULL 0
2014
අනෙක් පළාත්
989,890.0 281,300.0 293,180.0 16,463,070.0 Y NULL NULL NULL NULL
2011
අනෙක් පළාත්
1,054,330.0 355,210.0 362,860.0 13,911,850.0 Y NULL NULL NULL NULL
2014
ශ්‍රී ලංකාව
1,105,540.0 321,410.0 309,500.0 16,911,780.0 NULL NULL NULL NULL
2016
ශ්‍රී ලංකාව
945,150.0 266,750.0 275,050.0 21,056,020.0 NULL NULL NULL NULL
2015
ශ්‍රී ලංකාව
1,088,110.0 323,080.0 316,860.0 16,744,210.0 NULL NULL NULL NULL
2015
අනෙක් පළාත්
991,720.0 287,360.0 301,250.0 16,272,740.0 Y NULL NULL NULL NULL
2014
ඌව පළාත
115,650.0 40,110.0 16,320.0 448,710.0 NULL NULL NULL NULL
2014
මොණරාගල
52,750.0 37,270.0 3,170.0 242,440.0 Y NULL NULL NULL NULL
2014
බදුල්ල
62,900.0 2,840.0 13,150.0 206,270.0 Y NULL NULL NULL NULL
2013
ශ්‍රී ලංකාව
1,169,040.0 380,760.0 340,630.0 16,646,980.0 NULL NULL NULL NULL
2013
අනෙක් පළාත්
1,044,030.0 280,580.0 324,100.0 16,191,800.0 Y NULL NULL NULL NULL
2016
බදුල්ල
40,910.0 1,950.0 9,480.0 181,980.0 Y NULL NULL NULL 0
2013
ඌව පළාත
125,010.0 43,690.0 16,530.0 455,180.0 NULL NULL NULL NULL
2013
මොණරාගල
61,750.0 40,430.0 3,380.0 248,880.0 Y NULL NULL NULL NULL
2012
බදුල්ල
74,480.0 3,510.0 16,500.0 191,660.0 Y NULL NULL NULL 0
2015
ඌව පළාත
96,390.0 35,720.0 15,610.0 471,470.0 NULL NULL NULL NULL
2015
මොණරාගල
47,160.0 33,610.0 3,190.0 278,900.0 Y NULL NULL NULL NULL
2011
ශ්‍රී ලංකාව
1,191,850.0 405,120.0 383,535.0 14,199,200.0 NULL NULL NULL NULL
2012
ශ්‍රී ලංකාව
1,235,535.0 414,630.0 391,230.0 14,038,610.0 NULL NULL NULL NULL
2011
ඌව පළාත
137,520.0 49,910.0 20,675.0 287,350.0 NULL NULL NULL NULL
2013
බදුල්ල
63,260.0 3,260.0 13,150.0 206,300.0 Y NULL NULL NULL 0
2012
ඌව පළාත
142,720.0 46,440.0 20,650.0 287,350.0 NULL NULL NULL NULL
2012
මොණරාගල
68,240.0 42,930.0 4,150.0 95,690.0 Y NULL NULL NULL NULL
2012
අනෙක් පළාත්
1,092,815.0 337,070.0 370,580.0 13,751,260.0 Y NULL NULL NULL NULL
COUNT = 30.00