සත්ත්ව සංඛ්‍යාව

year විස්තරය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note % % % %
2016
ඌව පළාත
80,340.0 31,120.0 12,020.0 381,230.0 NULL NULL NULL NULL
2016
අනෙක් පළාත්
864,810.0 235,630.0 263,030.0 20,674,790.0 Y NULL NULL NULL NULL
2016
මොණරාගල
39,430.0 29,170.0 2,540.0 199,250.0 Y NULL NULL NULL NULL
2016
ශ්‍රී ලංකාව
945,150.0 266,750.0 275,050.0 21,056,020.0 NULL NULL NULL NULL
2016
බදුල්ල
40,910.0 1,950.0 9,480.0 181,980.0 Y NULL NULL NULL 0
COUNT = 5.00