සත්ත්ව නිෂ්පාදන

Year විස්තරය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note % % %
2016
බදුල්ල
72,720.0 580.0 1,446,990.0 Y NULL NULL NULL
2015
ඌව පළාත
78,540.0 22,920.0 2,354,910.0 NULL NULL NULL
2015
අනෙක් පළාත්
769,770.0 168,890.0 155,833,090.0 Y NULL NULL NULL
2014
බදුල්ල
60,900.0 70.0 1,938,230.0 Y NULL NULL NULL
2015
මොනරාගල
17,700.0 22,840.0 802,980.0 Y NULL NULL NULL
2015
ශ්‍රී ලංකාව
848,310.0 191,810.0 158,238,000.0 NULL NULL NULL
2014
මොනරාගල
14,400.0 23,390.0 948,840.0 Y NULL NULL NULL
2014
ඌව පළාත
75,300.0 23,460.0 2,887,070.0 NULL NULL NULL
2014
අනෙක් පළාත්
682,310.0 143,680.0 142,226,770.0 Y NULL NULL NULL
2014
ශ්‍රී ලංකාව
757,610.0 167,140.0 145,113,840.0 NULL NULL NULL
2016
මොනරාගල
20,980.0 21,360.0 693,060.0 Y NULL NULL NULL
2016
ඌව පළාත
93,700.0 21,940.0 2,140,050.0 NULL NULL NULL
2016
අනෙක් පළාත්
789,300.0 161,750.0 155,833,090.0 Y NULL NULL NULL
2016
ශ්‍රී ලංකාව
883,000.0 183,690.0 169,497,720.0 NULL NULL NULL
2015
බදුල්ල
60,840.0 80.0 1,551,930.0 Y NULL NULL NULL
COUNT = 15.00