සත්ත්ව නිෂ්පාදන

Year විස්තරය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note % % %
2016
බදුල්ල
72,720.0 580.0 1,446,990.0 Y NULL NULL NULL
2016
මොනරාගල
20,980.0 21,360.0 693,060.0 Y NULL NULL NULL
2016
ඌව පළාත
93,700.0 21,940.0 2,140,050.0 NULL NULL NULL
2016
අනෙක් පළාත්
789,300.0 161,750.0 155,833,090.0 Y NULL NULL NULL
2016
ශ්‍රී ලංකාව
883,000.0 183,690.0 169,497,720.0 NULL NULL NULL
COUNT = 5.00