ඌව පළාතේ අපරාධ සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
76
OT9300 2015
ගිනි තැබීම් හා රු. 5000ට වැඩි අනර්ථ
15 13 28
357
OT9300 2015
මනුෂ්‍ය ඝාතන
19 11 30
358
OT9300 2015
ගෙවල් බිදිම්
270 205 475
564
OT9300 2015
මිනීමැරීමට තැත් කිරීම
14 9 23
592
OT9300 2013
ගිනි තැබීම් හා රු. 5000ට වැඩි අනර්ථ
31 22 53
593
OT9300 2013
මනුෂ්‍ය ඝාතන
20 11 31
595
OT9300 2013
මිනීමැරීමට තැත් කිරීම
11 8 19
597
OT9300 2013
ස්ත්‍රී දූෂණ
77 87 164
598
OT9300 2013
බයිසිකල් සොරකම් කිරීම
263 2 265
599
OT9300 2013
බලෙන් පැහැරගෙන යාම
37 NULL 37
600
OT9300 2013
කැලෑ දැව කැපීම
4 NULL 4
601
OT9300 2013
වංචා සහගත ලෙස අත්සන් ගැනීම්
126 NULL 126
602
OT9300 2013
වැවිලි ද්‍රව්‍ය ඇතුළු 500ට වැඩි දේපල හා ගව සොරකම
378 158 536
604
OT9300 2013
ළමුන්ට කෘර ලෙස සැලකීම හා ළමුන්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීම්
15 3 18
605
OT9300 2013
වෙනත් සුළු අපරාධ
5,324 1,223 6,547
606
OT9300 2013
තුවාල සිදු කිරීම
86 70 156
608
OT9300 2013
වෙනත්
4 208 212
724
OT9300 2015
ස්ත්‍රී දූෂණ
67 77 144
739
OT9300 2015
වැවිලි ද්‍රව්‍ය ඇතුළු 500ට වැඩි දේපල හා ගව සොරකම
118 102 220
740
OT9300 2015
වෙනත්
NULL 1,095 1,095
773
OT9300 2014
ගිනි තැබීම් හා රු. 5000ට වැඩි අනර්ථ
31 22 53
774
OT9300 2015
බයිසිකල් සොරකම් කිරීම
0 0 0
800
OT9300 2015
ළමුන්ට කෘර ලෙස සැලකීම හා ළමුන්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීම්
2 1 3
832
OT9300 2015
වෙනත් සුළු අපරාධ
2,089 537 2,626
833
OT9300 2015
බලෙන් පැහැරගෙන යාම
31 4 35
834
OT9300 2015
කැලෑ දැව කැපීම
39 NULL 39
883
OT9300 2013
ගෙවල් බිදිම්
362 261 623
899
OT9300 2015
කරලි කෝලහල
2 NULL 2
900
OT9300 2015
වංචා සහගත ලෙස අත්සන් ගැනීම්
116 35 151
927
OT9300 2015
තුවාල සිදු කිරීම
107 75 182
SUM = 9,658.00 SUM = 4,239.00 SUM = 13,897.00