ඌව පළාතේ අපරාධ සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
76
OT9300 2015
ගිනි තැබීම් හා රු. 5000ට වැඩි අනර්ථ
15 13 28
357
OT9300 2015
මනුෂ්‍ය ඝාතන
19 11 30
358
OT9300 2015
ගෙවල් බිදිම්
270 205 475
564
OT9300 2015
මිනීමැරීමට තැත් කිරීම
14 9 23
724
OT9300 2015
ස්ත්‍රී දූෂණ
67 77 144
739
OT9300 2015
වැවිලි ද්‍රව්‍ය ඇතුළු 500ට වැඩි දේපල හා ගව සොරකම
118 102 220
740
OT9300 2015
වෙනත්
NULL 1,095 1,095
774
OT9300 2015
බයිසිකල් සොරකම් කිරීම
0 0 0
800
OT9300 2015
ළමුන්ට කෘර ලෙස සැලකීම හා ළමුන්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීම්
2 1 3
832
OT9300 2015
වෙනත් සුළු අපරාධ
2,089 537 2,626
833
OT9300 2015
බලෙන් පැහැරගෙන යාම
31 4 35
834
OT9300 2015
කැලෑ දැව කැපීම
39 NULL 39
899
OT9300 2015
කරලි කෝලහල
2 NULL 2
900
OT9300 2015
වංචා සහගත ලෙස අත්සන් ගැනීම්
116 35 151
927
OT9300 2015
තුවාල සිදු කිරීම
107 75 182
SUM = 2,889.00 SUM = 2,164.00 SUM = 5,053.00