විභාග ප්‍රතිඵල

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත Note බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
49 ED6500 2015
පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව
14,464.0
7,909.0
22,373.0
12,052.0 6,217.0 18,269.0 9,256.0 4,506.0 13,762.0
160 ED6500 2016
පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව
14,589.0
8,520.0
23,109.0
12,230.0 6,294.0 18,524.0 9,731.0 4,642.0 14,373.0
198 ED6500 2015
සමත් සංඛ්‍යාව
11,809.0
6,541.0
18,350.0
Y 8,095.0 3,962.0 12,057.0 5,854.0 2,877.0 8,731.0
265 ED6500 2014
පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව
14,461.0
7,914.0
22,375.0
14,273.0 7,610.0 21,883.0 8,589.0 4,741.0 13,330.0
319 ED6500 2015
අසමත් සංඛ්‍යාව
2,655.0
1,368.0
4,023.0
Y 3,957.0 2,255.0 6,212.0 3,402.0 1,629.0 5,031.0
327 ED6500 2014
සමත් සංඛ්‍යාව
12,158.0
6,678.0
18,836.0
Y 7,225.0 3,351.0 10,576.0 4,592.0 2,446.0 7,038.0
328 ED6500 2014
අසමත් සංඛ්‍යාව
2,303.0
1,236.0
3,539.0
Y 7,048.0 4,259.0 11,307.0 3,997.0 2,295.0 6,292.0
333 ED6500 2016
සමත් සංඛ්‍යාව
12,208.0
7,059.0
19,267.0
Y 8,463.0 4,145.0 12,608.0 6,059.0 2,997.0 9,056.0
350 ED6500 2015
සමත් ප්‍රතිශතය
81.6
82.7
82.0
67.2 63.7 65.9 63.3 63.9 63.4
528 ED6500 2014
සමත් ප්‍රතිශතය
84.0
84.4
84.1
50.6 44.0 48.3 53.5 51.6 52.8
530 ED6500 2016
අසමත් සංඛ්‍යාව
2,381.0
1,461.0
3,842.0
Y 3,767.0 2,149.0 5,916.0 3,672.0 1,645.0 5,317.0
555 ED6500 2016
සමත් ප්‍රතිශතය
83.7
82.9
83.4
69.2 65.9 68.0 62.2 64.7 63.0
741 ED6500 2018
පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව
14,689.0
8,454.0
23,143.0
NULL NULL NULL 9,601.0 4,851.0 14,452.0