විභාග ප්‍රතිඵල

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත Note බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
741 ED6500 2018
පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව
14,689.0
8,454.0
23,143.0
NULL NULL NULL 9,601.0 4,851.0 14,452.0