වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය10111
2017/2018රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය14972221
2017/2018නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය7953132
2017/2018රජරට විශ්වවිද්‍යාලය10148149
2017/2018සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය251742
2017/2018මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය551873
2017/2018යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය14238180
2017/2018ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය10111
2017/2018ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය11461175
2017/2018කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය8549134
2017/2018අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය484896
2017/2018සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය6848116
2017/2018කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය415
2017/2018වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය192140
2017/2018කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය12677203
2017/2018ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය281543
2017/2018ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය549
2017/2018පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය13043173