වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2018/2019කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය663399
2018/2019පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය7941120
2018/2019ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය11353166
2018/2019කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය10574179
2018/2019මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය321547
2018/2019යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය413172
2018/2019රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය11888206
2018/2019නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය314273
2018/2019අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය6045105
2018/2019රජරට විශ්වවිද්‍යාලය6941110
2018/2019සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය6140101
2018/2019වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය291948
2018/2019ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය241640
2018/2019සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය261440
2018/2019දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය8311
2018/2019ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය145
2018/2019ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය123
2018/2019කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල පරිගණක වඅධ්‍යයනායතනය505
2018/2019එකතුව8405171,357