වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය13043173