වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය10111