වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය14972221