වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය7953132