වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018රජරට විශ්වවිද්‍යාලය10148149