වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය551873