වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය14238180