වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය11461175