වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය484896