වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය415