වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය192140