වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය12677203