වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය281543