වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
10111
2017/2018
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
14972221
2017/2018
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
7953132
2017/2018
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
10148149
2017/2018
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
251742
2017/2018
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
551873
2017/2018
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
14238180
2017/2018
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
10111
2017/2018
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
11461175
2017/2018
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
8549134
2017/2018
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
484896
2017/2018
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
6848116
2017/2018
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
415
2017/2018
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
192140
2017/2018
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
12677203
2017/2018
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
281543
2017/2018
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
549
2017/2018
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
13043173