වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
10111