වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
551873