වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාත
2017/2018
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
549