විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
2015/2016
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
57 72 129
2015/2016
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
9 3 12
2017/2018
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
10 1 11
2016/2017
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
8 3 11
2013/2014
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
61 38 99
2013/2014
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
124 37 161
2013/2014
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
96 57 153
2013/2014
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
82 46 128
2013/2014
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
48 16 64
2013/2014
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
38 36 74
2013/2014
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
99 64 163
2013/2014
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
45 40 85
2013/2014
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
58 42 100
2013/2014
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
78 19 97
2013/2014
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
73 46 119
2013/2014
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
21 15 36
2013/2014
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
25 11 36
2013/2014
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
30 18 48
2013/2014
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
6 2 8
2013/2014
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
6 3 9
2013/2014
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
3 0 3
2013/2014
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
5 0 5
2014/2015
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
53 33 86
2012/2013
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
54 44 98
2015/2016
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
53 28 81
2014/2015
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
129 39 168
2012/2013
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
100 46 146
2015/2016
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
110 27 137
2014/2015
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
95 52 147
2013/2014
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
54 44 146
2012/2013
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
92 60 152
2014/2015
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
69 56 125
2015/2016
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
119 47 166
2012/2013
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
46 27 73
2014/2015
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
49 13 62
2012/2013
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
52 23 75
2015/2016
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
51 15 66
2014/2015
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
64 24 88
2012/2013
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
25 28 53
2014/2015
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
111 72 183
2012/2013
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
103 46 149
2015/2016
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
104 65 169
2017/2018
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
149 72 221
2016/2017
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
101 74 175
2014/2015
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
60 45 105
2012/2013
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
32 35 67
2015/2016
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
81 48 129
2017/2018
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
79 53 132
2016/2017
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
80 64 144
2014/2015
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
69 68 137
2012/2013
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
61 57 118
2014/2015
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
48 11 59
2012/2013
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
69 17 86
2015/2016
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
81 37 118
2017/2018
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
101 48 149
2016/2017
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
112 54 166
2014/2015
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
42 30 72
2012/2013
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
79 36 115
2014/2015
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
20 5 25
2012/2013
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
20 11 31
2014/2015
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
25 10 35
2012/2013
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
33 9 42
2014/2015
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
29 16 45
2012/2013
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
27 14 41
2014/2015
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
11 3 14
2012/2013
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
9 2 11
2014/2015
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
7 4 11
2012/2013
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
5 4 9
2014/2015
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
11 0 11
2012/2013
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
3 0 3
2014/2015
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
6 1 7
2012/2013
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
2 0 2
2015/2016
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
27 14 41
2017/2018
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
25 17 42
2016/2017
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
25 12 37
2016/2017
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
44 48 92
2017/2018
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
55 18 73
2015/2016
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
113 22 135
2017/2018
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
142 38 180
2016/2017
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
115 34 149
2015/2016
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
14 0 14
2017/2018
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
10 1 11
2016/2017
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
12 1 13
2016/2017
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
126 74 200
2017/2018
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
114 61 175
2016/2017
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
115 60 175
2017/2018
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
85 49 134
2017/2018
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
48 48 96
2015/2016
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
111 58 169
2015/2016
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
67 26 93
2017/2018
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
68 48 116
2016/2017
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
56 29 85
2015/2016
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
3 1 4
2017/2018
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
4 1 5
2016/2017
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
4 3 7
2015/2016
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
23 15 38
2017/2018
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
19 21 40
2016/2017
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
35 20 55
2016/2017
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
86 42 128
2016/2017
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
46 20 66
2017/2018
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
126 77 203
2015/2016
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
33 15 48
2017/2018
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
28 15 43
2016/2017
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
28 19 47
2015/2016
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
7 2 9
2017/2018
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
5 4 9
2016/2017
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
9 3 12
2016/2017
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
168 40 208
2017/2018
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
130 43 173
2018/2019
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
66 33 99
2018/2019
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
79 41 120
2018/2019
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
113 53 166
2018/2019
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
105 74 179
2018/2019
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
32 15 47
2018/2019
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
41 31 72
2018/2019
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
118 88 206
2018/2019
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
31 42 73
2018/2019
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
60 45 105
2018/2019
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
69 41 110
2018/2019
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
61 40 101
2018/2019
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
29 19 48
2018/2019
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
24 16 40
2018/2019
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
26 14 40
2018/2019
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
8 3 11
2018/2019
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
1 4 5
2018/2019
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය
1 2 3
2018/2019
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල පරිගණක වඅධ්‍යයනායතනය
5 0 5
2018/2019
එකතුව
840 517 1,357
SUM = 7,802.00 SUM = 4,263.00 SUM = 12,113.00