විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
2017/2018
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
10 1 11
2017/2018
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
149 72 221
2017/2018
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
79 53 132
2017/2018
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
101 48 149
2017/2018
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
25 17 42
2017/2018
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
55 18 73
2017/2018
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
142 38 180
2017/2018
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
10 1 11
2017/2018
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
114 61 175
2017/2018
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
85 49 134
2017/2018
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
48 48 96
2017/2018
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
68 48 116
2017/2018
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
4 1 5
2017/2018
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
19 21 40
2017/2018
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
126 77 203
2017/2018
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
28 15 43
2017/2018
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
5 4 9
2017/2018
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
130 43 173
SUM = 1,198.00 SUM = 615.00 SUM = 1,813.00