විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
2018/2019
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
66 33 99
2018/2019
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
79 41 120
2018/2019
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
113 53 166
2018/2019
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
105 74 179
2018/2019
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
32 15 47
2018/2019
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
41 31 72
2018/2019
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
118 88 206
2018/2019
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
31 42 73
2018/2019
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
60 45 105
2018/2019
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
69 41 110
2018/2019
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
61 40 101
2018/2019
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
29 19 48
2018/2019
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
24 16 40
2018/2019
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
26 14 40
2018/2019
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
8 3 11
2018/2019
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
1 4 5
2018/2019
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය
1 2 3
2018/2019
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල පරිගණක වඅධ්‍යයනායතනය
5 0 5
2018/2019
එකතුව
840 517 1,357
SUM = 1,709.00 SUM = 1,078.00 SUM = 2,787.00