විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
බදුල්ල 10
මොනරාගල 1
ඌව පළාත 11