විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 79
මොනරාගල 53
ඌව පළාත 132