විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 25
මොනරාගල 17
ඌව පළාත 42