විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යන ආයතනය
බදුල්ල 10
මොනරාගල 1
ඌව පළාත 11