විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 114
මොනරාගල 61
ඌව පළාත 175