විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 48
මොනරාගල 48
ඌව පළාත 96