විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
බදුල්ල 4
මොනරාගල 1
ඌව පළාත 5