විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 19
මොනරාගල 21
ඌව පළාත 40