විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 126
මොනරාගල 77
ඌව පළාත 203