විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
බදුල්ල 28
මොනරාගල 15
ඌව පළාත 43