විශ්ව විද්‍යාල අනුව ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

වර්ෂය 2017/2018
විස්තරය
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය
බදුල්ල 5
මොනරාගල 4
ඌව පළාත 9