වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාතශ්‍රී ලංකාව
2015ශ්‍රම බලකාය365,674.0200,051.0565,625.08,214,473.0
2016ශ්‍රම බලකාය363,894.0200,970.0564,864.08,310,682.0