වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලඌව පළාතශ්‍රී ලංකාව
2015
ශ්‍රම බලකාය
365,674.0
200,051.0
565,625.0
8,214,473.0
2016
ශ්‍රම බලකාය
363,894.0
200,970.0
564,864.0
8,310,682.0
2018
ශ්‍රම බලකාය
363,860.0
185,606.0
549,466.0
8,387,759.0