සේවා නියුක්තිය

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත ශ්‍රී ලංකාව
2016
සේවා යෝජක
1.4
0.7
NULL
2.7
2016
සේවකයන්
46.0
35.9
NULL
57.8
2015
රැකියා වියුක්ති ප්‍රතිශතය
5.3
3.5
4.7
4.7
2013
රැකියා වියුක්ති ප්‍රතිශතය
3.9
2.2
3.2
4.4
2015
ශ්‍රම බලකාය
365,674.0
200,051.0
565,625.0
8,214,473.0
2014
රැකියා වියුක්ති ප්‍රතිශතය
3.0
2.7
2.9
4.3
2016
ශ්‍රම බලකාය
363,894.0
200,970.0
564,864.0
8,310,682.0
2016
කෘෂිකාර්මික
57.3
48.9
54.3
27.1
2016
කාර්මික
9.8
15.6
11.9
26.4
2016
තමාගේ වැඩ කටයුතු කරන්නන්
35.3
44.4
NULL
31.6
2016
රැකියා වියුක්ති ප්‍රතිශතය
3.9
5.8
4.6
4.4
2016
සේවා
32.9
35.4
33.8
46.5
2016
වැටුප් නොලබන පවුලේ ශ්‍රමකයන්
17.4
19.0
NULL
7.8
2018
ශ්‍රම බලකාය
363,860.0
185,606.0
549,466.0
8,387,759.0