ජන වාර්ගික සංයුතිය

year විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත ශ්‍රී ලංකාව
2012
සිංහල
595,372
428,104
1,023,476
15,250,081
2012
ශ්‍රී ලංකා දෙමළ
21,880
8,206
30,086
2,269,266
2012
ඉන්දියානු දෙමළ
150,484
5,001
155,485
839,504
2012
ශ්‍රී ලංකා යෝනක
44,716
9,508
54,224
1,892,638
2012
මැලේ
1,351
63
1,414
44,130
2012
වෙනත්
610
60
670
25,527
එකතුව 814413.00 450942.00 1265355.00 20321146.00