වර්ෂයප්‍රධාන අංශයඑකතු කළ අගය (රු.මි)Noteආංශික දායකත්වය %ආංශික දායකත්වය %
2016කෘෂිකාර්මික90,032.0Y13.07.5
2016කාර්මික190,393.0Y27.627.3
2016සේවා352,612.0Y51.056.9
2016බදු - සහනාධාර57,974.0Y8.48.4